WYSZUKIWARKA:
tytuł autor ISBN
Burda Książki
Książki National Geographic
Książki celebrytów
Autorzy
Katalog książek

AKTUALNOŚCI

Regulamin Konkursu

Gaca vs. Blue Monday

§1 [Postanowienia ogólne]

1.       Organizatorem konkursu pod nazwą Konrad Gaca vs Blue Monday jest wydawca książki Konrada Gacy „Obudź w sobie wojownika” Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa; NIP: 897-14-11-483 Regon: 931051710, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032714, zwana dalej „Organizatorem”.

 

2.       Sponsorem nagród w Konkursie jest GACA SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-301) przy ul. Fabrycznej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387037, NIP: 9462428599, REGON: 432721328 oraz Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa; NIP: 897-14-11-483 Regon: 931051710, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032714, zwane dalej „Sponsorem”.

 

3.       Konkurs jest organizowany wyłącznie w Internecie, na łamach fanpage’u facebookowego burdaksiazki.pl  pod adresem: www.facebook.com/burdaksiazki (dalej: „Strona internetowa Konkursu”).

4.       Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej „Regulamin”).

5.       Regulamin dostępny jest pod adresem http://burdaksiazki.pl/newsy,774,regulamin-konkursu.html

 

§2 [Uczestnictwo w Konkursie]

1.       Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

2.       Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Sponsora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

3.       Prawo do udziału w Konkursie mają wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej i które zarejestrowały się w serwisie facebook używając własnych imion, nazwiska oraz adresu e-mail. (dalej: „Uczestnik”).

4.       Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5.       Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.

6.       Każdy Uczestnik ma prawo wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz.

§3 [Czas trwania Konkursu]

1.       Konkurs rozpoczyna się 16 stycznia 2017 roku z chwilą opublikowania informacji na głównej stronie www.facebook.com/burdaksiazki i trwa do 20 stycznia 2017 roku do godziny 23:59.

§4 [Zasady i Przebieg Konkursu]

1.       Konkurs polega na rozwiązaniu przez udzielenie odpowiedzi w dowolnej formie na 1 pytanie otwarte, przygotowane wspólnie przez Organizatora oraz Sponsora.

2.       Udzielanie odpowiedzi odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu oznaczenia #gacavsbluemonday w poście na facebooku

3.       W dalszej kolejności jury w składzie 2 osób (1 przedstawiciel wyznaczony przez Organizatora oraz 1 przedstawicieli wyznaczony przez Sponsora) oceni odpowiedzi na pytanie otwarte.

4.       Konkurs wygrywa Uczestnik, którego odpowiedź na pytanie otwarte została uznana za najciekawszą.

5.       Jury oprócz laureata, któremu w Konkursie przyzna miejsce I, wybierze również laureatów miejsc II, III, IV i V.

6.       Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 27 stycznia 2017 roku na głównej stronie www.facebook.com/burdaksiazki

7.       W przypadku stwierdzenia w okresie 14 dni po zakończeniu Konkursu, że Uczestnik, który wygrał jedną z nagród przewidzianych w Konkursie, naruszył postanowienia Regulaminu, a takie stwierdzenie nie było możliwe w trakcie trwania Konkursu, Organizator ma prawo żądać zwrotu otrzymanej nagrody lub jej równowartości. Za naruszenie Regulaminu uważa się również wszelkie próby fałszowania wyników Konkursu.

8.       Organizator oraz Sponsor zastrzegają sobie prawo weryfikacji odpowiedzi udzielonych na pytanie otwarte pod kątem ich zgodności z prawem i dobrymi obyczajami. Odpowiedzi na pytanie otwarte nie mogą zawierać w szczególności treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub obscenicznych.

9.       W przypadku, gdy odpowiedzi na pytania quizu zostały udzielone w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzi te zostaną unieważnione i nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników Konkursu.

10.   Organizator oraz Sponsor Konkursu zastrzegają sobie prawo weryfikacji zgłoszonych wyników pod kątem ich zgodności z prawem.

11.   Zabronione są zachowania, które mogą zakłócać, wyłączać, niszczyć bądź powodować niewłaściwe działanie stron w serwisie społecznościowym Facebook, na których Burda Publishing Polska Sp. z o.o. zamieszcza ogłoszenie o organizacji Konkursu.

12.   Organizator lub Sponsor mają prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie, jak również odmówić przyznania nagrody tym Uczestnikom, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub postanowieniami Regulaminu.

§5 [Nagrody]

1.       Nagrodą w Konkursie dla laureata I miejsca jest voucher na weekendowy pobyt w GACA Fit HOTEL dla dwóch osób, w Kazimierzu Dolnym, w okresie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników ufundowany przez firmę GACA SYSTEM Sp. z o.o.

2.       Nagrodą w Konkursie dla laureata II, III, IV i V miejsca jest pakiet książek ufundowany przez wydawnictwo Burda Publishing Polska Sp. zo.o.

3.       Otrzymać ją mogą wyłącznie osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

4.       Nagroda zostanie przekazana Laureatom za pomocą e-mail oraz przesyłki kurierskiej w ciągu 7 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia przez niego nagrody oraz przekazania niezbędnych danych do jej realizacji.

5.       Warunkiem wydania nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę danych niezbędnych do wykonania przez GACA SYSTEM sp. z o.o. obowiązków sponsora, w szczególności: nazwiska, imienia, daty urodzenia, numeru PESEL, adresu zamieszkania. Dane te zostaną przekazane w formie elektronicznej w ciągu 7 dni roboczych od powiadomienia o zwycięstwie, wraz z deklaracją o przyjęciu przyznanej nagrody.

6.       Nagroda w Konkursie zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

7.       Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

8.       W razie rezygnacji lub nie przyjęcia przez Zwycięzcę nagrody, Organizator i Sponsor nie wypłacają jej ekwiwalentu pieniężnego.

§6 [Postępowanie reklamacyjne]

1.       Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Konkursu można składać wyłącznie pisemnie na adres Organizatora: Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa przez cały czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: Regulamin konkursu „Konrad Gaca vs Blue Monday”.

2.       Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.       Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.

4.       Reklamacje Organizator rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

5.       Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia Regulaminu.

6.       Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji Organizatora na adres wskazany w reklamacji.

§7 [Postanowienia końcowe]

1.       Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2.       Administratorem danych osobowych jest Organizator. Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu, w celu przeprowadzenia Konkursu, realizacji i odbioru nagrody.

3.       Dane osobowe Uczestników mogą zostać powierzone przez Organizatora Sponsorowi w celu realizacji jego obowiązków wynikających z Regulaminu.

4.       Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody.

5.       Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

6.       Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

 

WYDARZENIA

16 marca 2017
Regulamin Konkursu Pyszne Pornaki z Beatą Śniechowską!
28 lutego 2017
Regulamin Konkursu "Konkurs na Dzień Kobiet"

„W biznesie jak w życiu, nie dostajesz tego, na co zasługujesz, lecz to, co wynegocjujesz”. – E. Szejner „Negocjuj kobieto!”

Z okazji Dnia Kobiet mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania jest właśnie książka Ewy Szejner. „Negocjuj kobieto”. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie: Co ostatnio i w jaki sposób udało Wam się wynegocjować?

Na Wasze odpowiedzi czekamy do piątku, 10.marca 2017 roku pod adresem 
redakcja.kobieta@burdamedia.pl

3 najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy książką, z której dowiecie się:

Jak przygotować się do ważnych rozmów.

Jak skutecznie zapanować nad mową ciała.

       Jak dczytywać sygnały niewerbalne wysyłane przez osoby, z którymi negocjujemy

ü  J Jak zrobić z kobiecości  atut w negocjacjach.

16 stycznia 2017
Regulamin Konkursu
Gaca vs. Blue Monday
19 września 2016
WYNIKI KONKURSU "Chroń razem z Szymonem lasy tropikalne na Borneo i ich mieszkańców"!
Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu "Chroń razem z Szymonem lasy tropikalne na Borneo i ich mieszkańców"!  Jury miało bardzo trudny wybór, ponieważ wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie. Dziękujemy za Waszą kreatywność i pomysłowość. Nadesłaliście nie tylko plakaty, lecz także wiersze i opowiadania. Wsparliście tym samym projekt ekologiczny Szymona Junior Ranger Kapuas Hulu.
1 sierpnia 2016
Chroń razem z Szymonem lasy tropikalne na Borneo!
Regulamin Konkursu
22 lutego 2016
Konkurs: Twój Ekstremalny Kadr!
Regulamin konkursu
11 lutego 2016
Konkurs "Kolorowe Kolorowanki"
Regulamin
15 grudnia 2015
Konkurs z Nelą Małą Reporterką!
Zapraszamy do udziału w konkursie!
15 grudnia 2015
Spotkanie z Markiem Tomalikiem
Premiera książki "Australia. Gdzie kwiaty rodzą się z ognia"
7 grudnia 2015
Spotkanie z Marcinem Dobasem
Premiera książki "Fotowyprawy, czyli 10 opowieści o fotografii"
6 grudnia 2015
Spotkanie z Nelą Małą Reporetrką!
Mikołajkowe spotkanie z najmłodszą reporterką na świecie
4 grudnia 2015
Spotkanie z Marylą Rodowicz i Marią Szabłowską
Premiera książki "Królowa jest tylko jedna"
24 listopada 2015
Spotkanie z Markiem Tomalikiem
Premiera książki "Australia. Gdzie kwiaty rodzą się z ognia"
21 października 2015
Premiera: Siła Spokoju, którego nie ma
Autor: Jacek Santorski, Jarek Szulski
17 czerwca 2015
Premiera: Laowai w wielkim mieście. Zapiski z Chin
Autor: Aleksandra Świstow
Copyright 2016 Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa