WYSZUKIWARKA:
tytuł autor ISBN
Burda Książki
Książki National Geographic
Książki celebrytów
Autorzy
Katalog książek

AKTUALNOŚCI

Chroń razem z Szymonem lasy tropikalne na Borneo!

Regulamin Konkursu
REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Chroń razem z Szymonem lasy tropikalne na Borneo i ich mieszkańców! ” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Burda NG Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043077, REGON 014934045, NIP PL5212992109, zwana dalej Organizatorem lub Burda.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 1.08.2016 i trwa do 12.09.2016 roku.
4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.    Uczestnikami Konkursu („Uczestnik”) mogą być zarówno dzieci do 18 roku życia, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, jak i osoby powyżej 18 roku życia, które do dnia 12.09.2016 prześlą na adres organizatora swoją pracę (decyduje data wpływu pracy do organizatora lub w przypadku zgłoszenia mailowego data wysłania maila).
2.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a) Pracownicy, Współpracownicy lub Członkowie Zarządu Burdy oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
b) Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu,
w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców;
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.
5.    Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przesłania na adres planetkiwi@burdamedia.pl lub na adres: Dział Książek,  Burda National Geographic Polska, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, 
z dopiskiem: konkurs „Dziennik łowcy przygód”, prac artystycznych na temat: Jak Ty możesz pomóc chronić lasy tropikalne na Borneo i ich mieszkańców (np. orangutany, nosacze, dzioborożce i inne zagrożone gatunki)?, spełniających jeden z poniższych warunków:
•    Praca literacka (maks. na 1 kartkę A4)
•    Prezentacja w programie Power Point (maks. 5 slajdów)
•    Filmik (maks. 40 sekund)
•    Plakat
•    Rysunek
•    Kolaż

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego – plik do pobrania poniżej na końcu regulaminu. Zgodę należy przesłać jako oryginał pocztą lub skan razem z pracą na jeden z wymienionych w § 2 pkt. 5 adresów.
b) uczestnicy Konkursu zobowiązują się do przesłania prac artystycznych spełniających jeden z powyższych warunków do dnia 12.09.2016 na adres planetkiwi@burdamedia.pl lub Dział Książek,  Burda National Geographic Polska, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa,  z dopiskiem: konkurs „Dziennik łowcy przygód”.
7. Przez wysłanie swojego zgłoszenia pod wskazany powyżej adres Uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia konkursowego i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie.
8. Zgłoszenia konkursowe niepełne, nieprawidłowo wypełnione lub bez załączonej zgody rodzica/opiekuna prawnego nie będą brały udziału w Konkursie.
9. Po zakończeniu Konkursu Autor wyłoni laureatów Konkursu, zgodnie z postanowieniami § 3.
10. Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.burdaksiazki.pl, na Facebooku Burda Książki, Facebooku Szymona oraz blogu http://planetkiwiblog.com oraz ogłoszone podczas spotkania autorskiego 18 września 2016 r. w Centrum Zarządzania Światem, przy ul. Okrzei 26 w Warszawie.

§ 3
NAGRODY

1.    Nagrodami w Konkursie są:

- 5 książek o wartości 34,90 zł każda „Dziennik łowcy przygód. Extremalne Borneo” ufundowane przez Burda NG Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa,
- koszulki z motywem książki Dziennik Łowcy Przygód o wartości 35 zł każda, ufundowane przez Burda NG Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa,
-kubki o wartości 25 zł za sztukę, z logotypem „Dziennik łowcy przygód. Extremalne Borneo”,
 
Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach wiekowych:
 
    do 6 lat,
    7-9 lat,
    10-12 lat,
    13-15 lat,
    16+ lat.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, których praca konkursowa zostanie uznana przez Autora za najbardziej kreatywną, oryginalną i ciekawą:
 
-miejsca  pierwsze w każdej kategorii wiekowej otrzymają książkę, koszulkę oraz zestaw naklejek
-miejsca drugie w każdej kategorii wiekowej otrzymają koszulkę oraz zestaw naklejek
-miejsca trzecie w każdej kategorii wiekowej otrzymają kubek oraz zestaw naklejek

3.Zwycięzców Konkursu wyłoni trzyosobowe jury składające się z Autora oraz Ilony Ostrowskiej – Dział Książek Burda International, Aleksandry Kurowskiej – Dział Książek Burda International
 
4.Podstawowymi kryteriami oceny prac zarówno pisemnych jak i plastycznych jest:
-Kreatywność
-Pomysłowość
-Zaangażowanie

5. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną wysłaną na adres,
z którego dokonano zgłoszenia konkursowego, a jeśli zgłoszenie nadesłano pocztą – to na adres e-mail wskazany w druku zgody rodziców lub opiekunów, w terminie do 7 dni od zakończenia trwania Konkursu.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres planetkiwi@burdamedia.pl w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania przez Organizatora powiadomienia, podając przy tym również niezbędne dane do nagrodzenia Uczestnika, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

7. W przypadku braku terminowego wysłania pełnej odpowiedzi, zgodnie z pkt. 6 powyżej, nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, w szczególności w wyniku braku jej odbioru lub podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu, przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora, skąd laureat będzie mógł ją odebrać w terminie do 30.09.2016 r. W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w w/w terminie, prawo do nagrody wygasa.

8. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent rzeczowy ani pieniężny.

9. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.

10. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

11. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. Uczestnik oświadcza ponadto, że uzyskał wszelkie wymagane prawem zgody i/lub upoważnienia na fotografowanie/filmowanie obiektów i/lub osób oraz ich wykorzystywanie (w tym wizerunku osób na nich uwidocznionych) w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoby, które nadesłały zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadczają, że uregulują wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, Uczestnik ten podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

12. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania  i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.

13. Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.
14. Organizator nabywa własność dzieła i wszystkie prawa autorskie w najszerszym dopuszczalnym zakresie, a Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przekazanie przez Organizatora dzieła, odpłatne lub nieodpłatne, innym osobom, w szczególności na potrzeby aukcji z przeznaczeniem na cele związane z ochroną przyrody.


§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizowania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników będzie Organizator.

§ 5
REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres mailowy, z którego wysłano zgłoszenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, a Uczestnikowi, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem przysługuje powództwo do sądu powszechnego.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie Organizatora www.burdaksiazki.pl w panelu Aktualności
2 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.
4. Dokonując zgłoszenia konkursowego, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2016

Oświadczenie do pobrania: http://icontent.burdamedia.pl/ksiazki/prasa/zgoda%20na%20udzia%c5%82%20w%20konkursie.pdf

Lub skopjuj poniższą treść:

Zgoda na udział małoletniego w konkursie „Chroń razem z Szymonem lasy tropikalne na Borneo i ich mieszkańców!”

Ja, niżej podpisany/ podpisana

...............................................................................................................................................................................
[imię i nazwisko, adres zamieszkania, wymagane -zgłoszenie bez tych danych nie będzie przyjęte]

jako rodzic (opiekun prawny) małoletniego / małoletniej,

...............................................................................................................................................................................
[imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka, wymagane -zgłoszenie bez tych danych nie będzie przyjęte]

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (podopiecznego) w konkursie pod nazwą „Chroń razem z Szymonem
lasy tropikalne na Borneo i ich mieszkańców!”, organizowanym przez Burda NG Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02 - 674 Warszawa.Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.Jako dane do kontaktu podaję:

Adres e -mail:
...................................................................................................................................................
[wymagane - zgłoszenie bez adresu e-mail nie będzie przyjęte]

Telefon kontaktowy:

...................................................................................................................................................
[nie wymagane, zalecane do kontaktu w razie otrzymania nagrody]

........................................................................................
[czytelny podpis imieniem i nazwiskiem, wymagane -zgłoszenie bez podpisu nie będzie przyjęte]

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, zgoda musi być dołączona do zgłoszenia konkursowego i nadesłana
razem z pracą konkursową, w zależ ności od formy pracy albo mailem na adres: planetkiwi@burdamedia.pl
albo  pocztą na adres Organizatora  podany w Regulaminie z dopiskiem: konkurs „Dziennik łowcy przygód”.

Uwaga! Termin dostarczenia prac do biura i wysłania mailemto 12 września 2016 r
.

WYDARZENIA

16 marca 2017
Regulamin Konkursu Pyszne Pornaki z Beatą Śniechowską!
28 lutego 2017
Regulamin Konkursu "Konkurs na Dzień Kobiet"

„W biznesie jak w życiu, nie dostajesz tego, na co zasługujesz, lecz to, co wynegocjujesz”. – E. Szejner „Negocjuj kobieto!”

Z okazji Dnia Kobiet mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania jest właśnie książka Ewy Szejner. „Negocjuj kobieto”. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie: Co ostatnio i w jaki sposób udało Wam się wynegocjować?

Na Wasze odpowiedzi czekamy do piątku, 10.marca 2017 roku pod adresem 
redakcja.kobieta@burdamedia.pl

3 najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy książką, z której dowiecie się:

Jak przygotować się do ważnych rozmów.

Jak skutecznie zapanować nad mową ciała.

       Jak dczytywać sygnały niewerbalne wysyłane przez osoby, z którymi negocjujemy

ü  J Jak zrobić z kobiecości  atut w negocjacjach.

16 stycznia 2017
Regulamin Konkursu
Gaca vs. Blue Monday
19 września 2016
WYNIKI KONKURSU "Chroń razem z Szymonem lasy tropikalne na Borneo i ich mieszkańców"!
Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu "Chroń razem z Szymonem lasy tropikalne na Borneo i ich mieszkańców"!  Jury miało bardzo trudny wybór, ponieważ wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie. Dziękujemy za Waszą kreatywność i pomysłowość. Nadesłaliście nie tylko plakaty, lecz także wiersze i opowiadania. Wsparliście tym samym projekt ekologiczny Szymona Junior Ranger Kapuas Hulu.
1 sierpnia 2016
Chroń razem z Szymonem lasy tropikalne na Borneo!
Regulamin Konkursu
22 lutego 2016
Konkurs: Twój Ekstremalny Kadr!
Regulamin konkursu
11 lutego 2016
Konkurs "Kolorowe Kolorowanki"
Regulamin
15 grudnia 2015
Konkurs z Nelą Małą Reporterką!
Zapraszamy do udziału w konkursie!
15 grudnia 2015
Spotkanie z Markiem Tomalikiem
Premiera książki "Australia. Gdzie kwiaty rodzą się z ognia"
7 grudnia 2015
Spotkanie z Marcinem Dobasem
Premiera książki "Fotowyprawy, czyli 10 opowieści o fotografii"
6 grudnia 2015
Spotkanie z Nelą Małą Reporetrką!
Mikołajkowe spotkanie z najmłodszą reporterką na świecie
4 grudnia 2015
Spotkanie z Marylą Rodowicz i Marią Szabłowską
Premiera książki "Królowa jest tylko jedna"
24 listopada 2015
Spotkanie z Markiem Tomalikiem
Premiera książki "Australia. Gdzie kwiaty rodzą się z ognia"
21 października 2015
Premiera: Siła Spokoju, którego nie ma
Autor: Jacek Santorski, Jarek Szulski
17 czerwca 2015
Premiera: Laowai w wielkim mieście. Zapiski z Chin
Autor: Aleksandra Świstow
Copyright 2016 Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa